Skip to content

सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 9

Sunderkand Paath Chopai Part 9

Sunderkand Paath Chopai Part 9 | सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 9

तरु पल्लव महँ रहा लुकाई। करइ बिचार करौं का भाई॥ तेहि अवसर रावनु तहँ आवा। संग नारि बहु किएँ बनावा॥1॥ हनुमान्‌जी वृक्ष के पत्तों में… Read More »Sunderkand Paath Chopai Part 9 | सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 9

Exit mobile version