Skip to content

Sunderkand Paath Chopai Part 11

Sunderkand Paath Chopai Part 11

Sunderkand Paath Chopai Part 11 | सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 11

त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन रति निपुन बिबेका॥ सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना। सीतहि सेइ करहु हित अपना॥1॥ उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी।… Read More »Sunderkand Paath Chopai Part 11 | सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 11