Skip to content

Sunderkand Paath Chopai Part 22

Sunderkand Paath Chopai Part 22

Sunderkand Paath Chopai Part 22 | सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 22

जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी लराई॥ समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा॥1॥ मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता… Read More »Sunderkand Paath Chopai Part 22 | सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 22